Szkolenia dla menedżerów

Od niedawna szefem – rozwój nowych menedżerów

Wraz z rozwojem firm pojawiają się zwykle dodatkowe stanowiska menedżerskie. Oczywiście wiąże się z tym potrzeba ich szybkiego obsadzenia przez nowych, często świeżo mianowanych kierowników. Od tego, na ile skutecznie osoby te wejdą w buty szefa, zależy w dużej mierze sukces firmy. Podczas szkolenia „Od niedawna szefem” uczestnicy posiądą niezbędny zestaw fundamentalnych kompetencji, umożliwiających zmianę perspektywy i postawy oraz efektywne występowanie w trzech rolach szefowskich: menedżer, coach, przywódca.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zadzwoń lub wyślij maila

Skuteczny coaching sprzedaży w terenie

Istnieje wiele powodów, dla których warto wdrożyć w firmie efektywny coaching sprzedaży w terenie. Oto kilka bardzo wymiernych:

  • 87% efektu szkolenia sprzedażowego tracone jest w czasie 1-3 miesięcy, jeśli nie zostaną wdrożone działania poszkoleniowe i coaching przedstawicieli w terenie
  • szkolenie + coaching w terenie 4 x poprawia utrzymanie nabytej wiedzy i umiejętności
  • skuteczny coaching w terenie powoduje 17% wzrost efektywności sprzedażowej przedstawicieli
  • skuteczny coaching w terenie jest często zasadniczym czynnikiem różnicującym przedstawicieli realizujących od nierealizującym celów sprzedażowych

Niestety rozwój pracowników i skuteczny coaching to kompetencje, w których menedżerowie sprzedaży są często mniej efektywni. Podczas szkolenia menedżerowie posiądą wiedzę i umiejętności z 3 obszarów wpływających w największym stopniu na skuteczność coachingu:

  1. zrozumienie czym faktycznie jest coaching – odróżnienie od zarządzania i treningu,
  2. prowadzenie ustrukturyzowanego coachingu zachowań wpływających na efektywność sprzedaży,
  3. wdrożenie spójnych działań coachingowych wcześnie, z określoną częstością i ze świadomą alokacją czasu.

Budowanie zespołu

W dzisiejszych czasach pracownicy coraz częściej pracują w grupach. Na rynku wygrywają jednak nie grupy poprawnie wykonujące swoje zadania, ale zgrane zespoły wnoszące w podejściu do każdego działania wartość dodaną. Podczas szkolenia menedżerowie dowiedzą się na czym polega różnica pomiędzy grupą a zespołem oraz pomiędzy pracą w grupie a budowaniem zespołu. Zdobędą także wiedzę na temat etapów rozwoju zespołu oraz umiejętność efektywnego postępowania na każdym z tych etapów.

Przywództwo w zarządzaniu zespołem

Menedżer, by efektywnie zarządzać zespołem sprzedaży musi być także skuteczny w zarządzaniu pojedynczymi pracownikami. Jednakże każdy pracownik jest indywidualnością, na którą składa się charakter, doświadczenie, okoliczności, sytuacja i etap rozwoju, na którym się znajduje – to właśnie one powinny zadecydować o przyjętym przez menedżera stylu zarządzania i sposobie motywowania pracownika. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak efektywnie przewodzić we współczesnym biznesie, jakie są możliwości wpływu przywódcy na efekty osiągane przez jednostkę i zespół, jakie są fundamentalne zasady modelu Zarządzania Sytuacyjnego pracownikiem. Poznają także możliwe style zarządzania oraz swój indywidualny, preferowany styl przywódczy. Posiądą również umiejętność trafnego diagnozowania etapu rozwoju pracownika, biorąc pod uwagę jego kompetencje i zaangażowanie oraz umiejętność elastycznego dostosowania typu działań przywódczych do konkretnego etapu z doborem odpowiednich proporcji zachowań instruujących oraz zachowań wspierających.

Rozwijanie doświadczonych pracowników

Rozwój doświadczonych pracowników wymaga często bardziej zaawansowanego podejścia coachingowego. Oprócz obserwacji i udzielania informacji zwrotnej dotyczącej oczekiwanych zachowań, menedżer we wspólnej pracy z przedstawicielem koncentruje się na poziomie postaw i przekonań, których zmiana przekłada się na bardzo wyraźny rozwój pracowników. Podczas szkolenia menedżerowie posiądą umiejętność zadawania pytań coachingowych, skłaniających przedstawicieli do refleksji i samodzielnego poszukiwania efektywnych rozwiązań. Będą także w stanie wspierać przechodzenie pracowników od motywacji zewnętrznej do wewnętrznej oraz postępować skutecznie w sytuacji spadku motywacji. To dzięki tym kompetencjom menedżerowie tworzą wygrywające zespoły sprzedażowe, osiągające i przekraczające długoterminowe cele.

Zarządzanie wynikami pracy

Przeglądy wyników, okresowa ocena pracowników, zarządzanie słabymi wynikami w zespole, zarządzanie rozwojem pracowników – to bardzo ważne zadania z obszaru „performance management”, znajdujące się w zakresie obowiązków każdego menedżera sprzedaży.

Z doświadczeń wynika jednak, że kompetencjom potrzebnym do efektywnego przeprowadzania tego procesu poświęcane jest podczas szkoleń bardzo mało czasu. A skuteczne zarządzanie wynikami pracy jest czynnikiem wręcz higienicznym dla pracowników i całej organizacji. Po szkoleniu menadżerowie posiądą umiejętność efektywnego prowadzenia rozmów oceniających, radzenia sobie w sytuacji słabych wyników oraz zmiany w podejściu do zarządzania wynikami – od epizodycznych wydarzeń jeden, dwa razy w roku, do procesu ciągłego powiązanego ściśle z planami i priorytetami biznesowymi.

Prowadzenie efektywnych spotkań

„O wiele za dużo czasu pracowników, ich talentów oraz twórczej energii firmy tracona jest podczas nieefektywnych spotkań I pisania podsumowań z ich przebiegu. Zmiana nawyków w tylko tych dwóch obszarach wprowadzi ogromną różnicę.” John O’Keeffe Vice Prezes Procter & Gamble

Jak często zdarza się słyszeć w firmie stwierdzenie: „spotkanie, w którym przed chwilą uczestniczyłem było świetne – konstruktywne, pomocne, szybko podjęliśmy decyzje i zaplanowaliśmy działania”? Jeśli niezbyt często, warto przyjrzeć się dotychczasowym nawykom związanym ze spotkaniami, by następnie poznać proste i skuteczne metody ich efektywnego przeprowadzania – co robić przed spotkaniem, w jego trakcie oraz po spotkaniu, by czas na nim poświęcony był dobrą inwestycją dla uczestników i całej firmy.

Zarządzanie projektami

Obecnie, a także najpewniej w bliższej i dalszej przyszłości, pracownicy będą działać coraz częściej w zadaniowych zespołach projektowych, a efektywne zarządzanie projektami stanie się niezbędną kompetencją nie tylko menedżerów, ale każdego pracownika. Uczestnicy szkolenia zdobędą fundamentalną wiedzę na temat procesu prowadzenia projektów ze zwróceniem uwagi na dwa kluczowe czynniki – zadanie i zespół projektowy oraz podniosą poziom wymaganych kompetencji w trakcie interaktywnych ćwiczeń. Po zakończeniu szkolenia będą w stanie sformułować uzasadnienie biznesowe projektu oraz jego cel i zakres, ocenić ryzyka, powołać efektywny zespół projektowy ze zwróceniem uwagi na role poszczególnych osób, opracować harmonogram projektu, prowadzić regularne spotkania zespołu, monitorować postęp prac oraz domykać projekt z podsumowaniem osiągniętych efektów, wyciągnięciem wniosków na przyszłość i przekazaniem ewentualnych zadań poprojektowych w firmie. Wartością dodaną szkolenia będzie wprowadzenie jednolitego standardu zarządzania projektami w firmie, przynoszące wymierne korzyści dla sponsorów i liderów projektów oraz członków zespołów projektowych, a także dla zarządów firm, dzięki możliwości lepszego monitorowania całego portfela projektów realizowanych w organizacji.

Zarządzanie zmianą

Szkolenie, które daje podstawy wiedzy na temat psychologicznych mechanizmów przechodzenia przez zmianę oraz ukierunkowuje działania tak, by katalizować naturalne jej etapy. Prowadzone konsultacyjnie z silnym osadzaniem w realiach firmy.

Trudne sytuacje w pracy szefa

Praktyczny warsztat dla doświadczonych menedżerów, prowadzony w sposób konsultacyjny, minimum teorii maksimum praktyki, wykorzystujący realne casy oraz wiedzę i doświadczenie uczestników szkolenia.